ամազգայինի «ԼիւսիԹիւթիւնճեան»

   ՑուցասրահԳրիգորԱկոբեանիՑուցահանդէսիԲացում

agopian_arm

 

Երէկ` հինգշաբթի, 16 մայիսիերեկոյեանժամը 6:30-ին, հովանաւորութեամբԺտէյտիՍատՊաուշրիէշրջանիքաղաքապետԱնթուանԺըպարայի, ներկայութեամբարուեստասէրներուեւարուեստագէտներուբազմութեանմը, Համազգայինի «ԼիւսիԹիւթիւնճեան» ցուցասրահինմէջբացումըկատարուեցաւԳրիգորԱկոբեանի «Կարպարտէզմը» թեմայովցուցահանդէսին:

ԱյսցուցահանդէսովԱկոբեանկըներկայացնէնոճիիծառերուարմատներ: 19 պաստառներումիջոցովԱկոբեանարուեստիճամբովկըպատգամէմեզիկառչածմնալմերարմատներուն, մերհոգեմտաւորարժէքներուն: Պատկերներըկըխօսինհաստատեւվճռակամ: Հոնկարելիէտեսնելմարդկայինկեանքընաեւիրապրածբոլորհարազատդրսեւորումներով:

Ցուցահանդէսինբացումը  կատարեցՀամազգայինիցուցասրահիանձնակազմիանդամՍիւզիՏէրտէրեան, որանդրադարձաւ  արուեստագէտիտաղանդինեւայսցուցահանդէսինընդհանուրնիւթին, ինչպէսնաեւշնորհակալութիւնյայտնեցքաղաքապետԱնթուանԺըպարայի` այսցուցահանդէսըհովանաւորելունհամար:

agopian_arm2

Գրիգոր Ակոբեան

 

Այսառիթովխօսքառաւ «Վանայձայն»-իարաբականյայտագիրներուպատասխանատուՀալաՀատտատ: ԱնխօսեցաւԱկոբեանիստեղծագործած  արմատներունմասին: Այդարմատներունմէջմարդկայինմիտքը  կրնայտեսնելշատմըարժէքներ: Անաւելցուց, որԱկոբեանպատկերածէարմատները` առիթտալովմեզի, որմերմտայինթռիչքովպատկերացնենքհողէնվերգտնուողբաժինը: ՀալաՀատտատանդրադարձաւնաեւԱկոբեանիգործերունմէջտիրականներկայութիւնպարտադրողհայկականարմատին: Անդրադառնալովցուցասրահի  գործունէութեան` անհաստատեց, որ  անցնողերեք  տարիներուն  ընթացքինցուցասրահըիրգործունէութեամբդարձաւբոլորինուշադրութեանկեդրոնըեւ  նորդիմագիծմըտուաւՊուրճՀամուտիշրջանին:

ՀալաՀատտատողջունեցնաեւօրուանհովանաւորքաղաքապետԱնթուանԺըպարայիներկայութիւնըեւաւելցուց, որքաղաքապետըիրպաշտօնինզուգահեռմշակոյթիեւգրականութեանսպասարկումընէեւմիշտքաջալերկըհանդիսանայայսմարզերուն:

agopian_arm3

Անթուան Ժըպարա

 

Օրուանեզրափակիչխօսքըարտասանեցցուցահանդէսի  հովանաւորԱնթուանԺըպարա: Անուրախութեամբարտայայտուեցաւայսձեռնարկինհովանաւորութիւնըիրենվստահուելուն  համար:

ԺըպարագնահատեցհայութեանդերակատարութիւնըԼիբանանիմշակութայինկեանքիծաղկումինուզարգացմանմէջ. մանաւանդայսօրերուն, երբկ՛ապրինքոչնախանձելի  պայմաններու  եւկացութիւններումէջ, հայութեանկողմէմշակութայինայսպիսիձեռնարկներուկազմակերպումըկուգայյիշեցնելուլիբանանցիներունԼիբանանիմշակութայիներբեմնիհարուստդիմագիծնունուաճումները:

Անիրխօսքըեզրափակեցգնահատելովայսպիսիմշակութայիննախաձեռնութիւններուկազմակերպումը, ինչպէսնաեւաւելցուց, որԺտէյտիիշրջանըանցեալինմասկազմածէՊուրճՀամուտիքաղաքապետութեանշրջանին, եւայսզոյգքաղաքապետութիւններըայսօրկըշարունակեն  միասնաբարաշխատիլզոյգշրջաններուբարեզարդմանուժողովուրդիծառայութեանհամար:

Ցուցահանդէսըկըշարունակուիմինչեւ 29 մայիս: Ցուցասրահըբացկըմնայամէնօր, առաւօտեանժամը 9:30-էնմինչեւերեկոյեանժամը 7:30: