«ԻմԳեղանկարներնՊատգամՈւնինՓոխանցելիք»

«Ազդակ»-ինԿ՛ըսէԳրիգորԱկոբեան

 

2013/09/12 397 × 288

2013/09/12
397 × 288 cm

«ԼիւսիԹիւթիւնճեան» ցուցասրահինմէջայսօրերեկոյեանժամը 6:30-ին, հովանաւորութեամբԺըտէյտիՊաուշրիէՍատշրջաններուքաղաքապետԱնթուանԺըպարայի, տեղիպիտիունենայԳրիգորԱկոբեանի «Կարպարտէզմը» խորագրովցուցահանդէսիբացմանհանդիսութիւնը:

Այսառիթով «Ազդակ» ունեցաւհարցազրոյցմը` արուեստագէտգեղանկարիչԳրիգորԱկոբեանինհետ:

«ԱԶԴԱԿ».-Այսցուցահանդէսիններկայացուելիքգործերըիւրայատուկենիրենցտեսակինմէջ. ի՞նչկըներկայացնենանոնք:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Այսցուցահանդէսիններկայացնելիքգործերս, ինչպէսկընկատէք, ծառերչեն, այլծառիկոճղեր` իրենցարմատներով: Նմանգեղանկարներո՛չԼիբանանի, ո՛չալանկէդուրսկըգտնէք: Ամէնարուեստագէտունիոճմը, եսուզեցինորոճմըաւելցնելարուեստիայսմարզինմէջ: Իսկթէինչո՛ւծառերգծածեմ, որովհետեւվերջերսծառերշատկըկտրուին, իսկարմատներըկըներկայացնենազգերուուժերըեւգոյատեւումը, առանցարմատներու` ազգերըկըկորսուին, իսկեթէարմատներըտեղէնշարժես, ծառըկըմնայ, բայցկըդադրիաճելէ, ազգերունքաղաքակրթութիւններնայդպէսեն, ժողովուրդմըպէտքէկառչածմնայիրարմատներուն, այլապէսկըկորսուի, կըձուլուի, բոլորըիրարուկապուածեն, կոճղը, ճիւղերը, տերեւներըարմատները` բոլորնալխորհրդանշականիմաստունին, կըներկայացնեննաեւմարդըիրծնունդովեւմահով: Մի՛մոռնաք, ործառըկեանքկուտայ, առանցծառիկեանքչկայ: Որեւէայլմոլորակիվրայեթէբոյստեսնուի, կընշանակէ, թէայդտեղկեանքկայ:

ԱԶԴԱԿ.-Երբկըդիտենքծառերունարմատները, կարծէքմարդուկերպարանքունինկամպատկերմըկըյիշեցնեն, այդմէկըդիտումնաւո՞րէ:

ԱԿՈԲԵԱՆ.Ո՛չ, եսպարզապէսգծածեմայն, ինչորտեսածեմ: ԱյսծառերըՆաասշրջանիմէջկըգտնուին, եսերկարժամերանցուցիայդտեղ` նկարելով, սերտելովամէնպզտիկմանրամասնութիւն, որպէսզիպատկերըհարազատըլլայ: Եսգիտեմիւրաքանչիւրծառ, որգծածեմ, ո՛ւրկըգտնուի: Բնականաբարորոշբարեփոխումներկատարածեմ, բայցմիայն 10 առհարիւրըփոխուածէ, այլապէս 90 տոկոսըմօտաւորապէսիսկականպատկերնէ: Այսծառերունքովշատբաներկային, բայցեսհանեցի, որպէսզիմիայնծառինպատկերըերեւիիրբոլորմանրամասնութիւններով:

ԱԶԴԱԿ.-Արմատներումիջեւբացութիւնըխորհրդանշականիմաստունի՞:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Արմատներըսովորաբարայդպէսպէտքէըլլան, այլապէստկարկ՛ըլլան: Կընմանիքաղաքակրթութիւններու, եթէչզարգանան, ետկըմնան: Պէտքէժողովուրդիմըարմատներըտարածուին, որպէսզիայդժողովուրդըյառաջդիմէեւգոյատեւէ: Եսայդպէսկըբացատրեմ, բաւականբարդխնդիրէ, գծելըդիւրինէինծիհամար, բայցբացատրելը` դժուար:

ԱԶԴԱԿ.-Գեղանկարներունմէջտեղտեղկ՛երեւիկանաչութիւնըմիայն, ընդհանրապէսծառինկոճղերնեն, իրենցբունովեւարմատներովեւլմանչէգծուած, ինչո՞ւ:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Եսփորձածեմծառերունբնականգեղեցկութիւնըցոյցտալ` առանցկողմնակիմանրամասնութիւններու, որպէսզիմարդիկտեսնենծառինգեղեցկութիւնը, անորուժը, բնականտեսքը, որկըբարձրանայգետնէնմինչեւերկինք, որկընշանակէ, թէկեանքըկըշարունակուի: Այսսքանչելիծառերըկըկտրուինանխնայկերպով, հետեւաբարիմգծածծառերսպատգամունինփոխանցելիքդիտողին:

ԱԶԴԱԿ.-Այսգեղանկարներըորեւէայլտեղցուցադրուա՞ծեն:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Այսգեղանկարներըառաջինանգամնէ, որհանրութեանսեփականութիւնըպիտիդարձնեմ, եւմարդիկպիտիզարմանան, որԱկոբեանըծառգծածէ, որովհետեւիմգործերսգերիրապաշտոճինկըպատկանին:

ԱԶԴԱԿ.-Բնաւկըմտահոգուի՞ք, թէմարդիկի՛նչկրնանըսելայսգործերունմասին. կըհաւատա՞ք, որձերփոխանցելիքպատգամըկըհասնիիրնպատակին:

ԱԿՈԲԵԱՆ.Երբեքչեմմտահոգուած, եսայսգործերըինծիհամարգծածեմ, մարդիկճիշդակնարկութիւններկ՛ընեն, սակայնշատյաճախալսխալնկատողութիւններկ՛ընեն. կարեւորը` եսներաշխարհիսապրումներըփոխանցեցիեւնորոճմըստեղծեցի: Անշուշտկ՛ուրախանամ, երբմարդիկկըգնենիմգործերէս, որովհետեւայդձեւովեսկըվարձատրուիմ, բայցկըհաւատամ, որցուցահանդէսներըժողովուրդինհամարենեւ` ոչարուեստագէտին: Իմստեղծածոճսբոլորովիննորութիւնմընէեւասկէետքմարդիկերբնմանծառերտեսնեն, պիտիըսեն` «Ակոբեանինոճնէ»:

ԱԶԴԱԿ.-Ընդհանրապէս, երբգեղանկարմըկըդիտէք, պէտքէխօսունըլլայնկարըեւգրաւէքեզ, ձերգեղանկարներըայդպիսինեն, չափազանցիրական, այնքանմը, որկ՛ուզեսդպչիլեւզգալ:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Ճի՛շդէ, շատմօտենիմգործերսգերիրապաշտոճինեւայնարուեստագէտներուգործերուն, որոնքտեսարաններկըգծեն (նաթիւրմորթ):

Տարբերութիւնըայնէ, որիմգեղանկարներսպատգամունինփոխանցելիք: Անոնքգծածեմիրենցիսկականչափերով, հսկայծառերպիտիտեսնեններկաները, որբաւականտպաւորիչէեւզօրաւոր:

ԱԶԴԱԿ.-Արուեստագէտներյաճախիրենքիրենցմարտահրաւէրներկ՛ուղղեն. ձերպարագայինայդպէ՞սեղաւայսգեղանկարներուպատրաստութիւնը:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-Այո՛, ինծիհամարիսկականմարտահրաւէրմընէր, որովհետեւբնաւծառչեմգծածեւբոլորովինտարբերզգացումէ: Ծառիմըայդբոլորմանրամասնութիւններըգծելըդիւրինչէ, եւմտքովչեսկրնարգծել, պէտքէդիմացդպատկերըունենաս, տեսածպէտքէըլլաս, նկատած, որպէսզի  կարենասհարազատպատկերըունենալ, հարազատգոյներով:

Իմգեղանկարներսմիշտալդիտողինմտածելկուտան. եթէդիտողըզարգացածէ, անպայմանպիտիպրպտէ, հարցումներուղղէեւմտածէ:

ԱԶԴԱԿ.-Եթէյառաջիկայծրագիրներումասինպիտիխօսինք, ի՞նչկրնաքըսելմեզի:

ԱԿՈԲԵԱՆ.-ԱյսգեղանկարներըպիտիցուցադրեմՄոնրէալիմէջ, սեպտեմբերինեւյառաջիկայքանիմըտարիներունայսգործերուցուցադրութեամբպիտիզբաղիմ:

Համազգայինի «ԼիւսիԹիւթիւնճեան» ցուցասրահինմէջպիտիցուցադրեմշուրջ 23 գեղանկար, քանիմըհատը` բաւականմեծ:

Ցուցահանդէսըկըշարունակուիմինչեւ 29 մայիս 2013, առաւօտեանժամը 9:30-էնմինչեւերեկոյեանժամը 7:30: